Baal Müller

studowaše germanistiku a filozofiju w Heidelbergu a Tübingach. Skutkuje mj. dr. jako swobodny spisowaćel, nowinar a přełožowar. Wot 2002 do 2015 nakładnistwo Telesma nawjedowaše. Pódla mnohich nastawkow, essayow a artiklow wozjewi wjacore knihi, mjez nimi nowe wobdźěłanje Pěsnje wo Nibelungecach a ediciju twórbow Alfreda Schulera, wodźaceho ducha Mnichowjan Kosmiskeje rundy. Tomule nowopohanskemu basniskemu a lubomudrowskemu kołu wěnowa tež swoju disertaciju „Kosmika – procesna ontologija a časowa poetika pola Ludwiga Klagesa a Alfreda Schulera“, z kotrejž bu 2007 na doktora filozofije promowany. Jeho hłowny zajim so měri na zaznawanje bajneho myslenja w modernje kaž tež na časej přiměrjenu wobnowu pohanskeje nabožiny. Po někak dźesaćlětnej odyssei, kiž jeho přez wšelakore pohanske towarstwa, zwjazki a rjady wjedźeše, namaka swoju religijnu tosamosć w zapadosłowjanskim pohanstwje swojich prjedownikow.

Baal Müller je dźensa w braniborskej Wěrnej Brjazynje žiwy. 2016 wuńdźe zwjazk jeho basni Połobskosłowjanska jězba, w kotrejž poeta wuwołuje bohow a bajine postawy, powěsće kaž tež mytiske městna srjedźneje a wuchodneje Němskeje.

Wo swojim dźěle informuje na domjacej stronje. Wikipedia wo Baalu Müllerje.

 

Richard Bígl

studowaše sorabistiku a polonistiku w Praze. Redigowaše online-wudawanje srjedźočěskich dźenikow. Mjez 2001 a 2004 absolwowaše doktorski studij słowjanskeje filologije (wotzamknjenje Ph. D.); w swojej disertaciji zaběraše so ze staršim přełožkom Swjateho pisma do serbšćiny. Dźěłaše jako bibliotekar w Pražan Słowjanskej knihowni a jako lektor na Banjalučan uniwersiće w Bosniskej. 2011 so zasydli w Němskej, hdźež nańdźe dwulětne přistajenje w redakciji kulturneho časopisa Rozhlad. Wot lěta 2013 skutkuje w Budyšan Serbskim instituće – najprjedy jako knihopisnik, wot 2016 jako prawopisnik. Wozjewi čěski přełožk Pětra Janašoweje Delnjoserbskeje rěčnicy a monografiju wo serbskim skłonjowanju a stopnjowanju. Hornjo- a delnjoserbskemu twórbo- a zynkosłowej słuša jeho wosebity wědomostny zajim.

Richard Bígl wotrosće jako ateist. W starobje třiadwaceći lět wuzna so k wěrje swojich prawótcow. W lěće 2000 w Praze sobu załoži na domoródnu wěru zaměrjene nabožinske zhromadźenstwo, a naslědneho lěta přija duchowne mjeno Choćebud.